Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van more-design.nl
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van

levering van één of meer producten of diensten van MORE- DESIGN.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle door More-design gesloten overeenkomsten en verrichte diensten. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van More-design en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat zoals gepubliceerd op de website van More-design.nl. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden More-design alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door More-design. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor More-design niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3: Offertes

 1. Per opdracht zal More-design een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van het project beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden genoemd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur.
 3. Alle offertes van More-design zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 4. More-design verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk voor, door haar, gewenste administratie vorm.

 

Artikel 4: Website

 1. Bij acceptatie en vóór aanvang van de te leveren dienst zal de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs betalen.
 2. Alle aanvullende wijzigingen/wensen/veranderingen zullen dan additioneel conform de standaard prijslijst worden geoffreerd. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende overeengekomen bedrag voor de diensten, uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening. Jaarlijks ‘Onderhoud’ wordt gefactureerd op de dag dat de website is geaccepteerd en definitief online wordt gezet. De afgesproken betalingstermijn bedraagt ook voor jaarlijks ‘Onderhoud’ 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. More-design behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die More-design nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, tijdig ter hand te stellen van More-design en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 6 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt More- design haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan More-design is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. More-design is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s etc.) op zijn/haar website en More-design kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 6. More-design behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde Website evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
 7. More-design is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

 1. Voor websites heeft More-design een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc.). Edoch More-design is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers m.b.t. weergave en kleuren. More-design garandeert op generlei wijze dat het door More-design gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website

 1. Onderhoudscontracten worden voor een periode van een (1) jaar afgesloten waarna deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor perioden van een (1) jaar met een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Met Onderhoud van de website worden alle activiteiten (service & support) bedoeld zoals die zijn gespecificeerd in de initiële offerte alsook in eventuele aanvullende offertes waarmee de website is uitgebreid en/of verrijkt.

Artikel 7: Levering en Levertijd

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van More-design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht is More-design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. More-design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domeinnaam registrator of anderen waarop More-design geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvindt verwijst More-design naar de Algemene voorwaarden van desbetreffende derden.

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen

 1. Alle op de More-design.nl website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te geschieden.
 2. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoud More-design zich het recht voor om de website offline te halen.

Artikel 12: Eigendomsrecht

 1. Conform het gestelde in artikel 4.5 blijft het intellectueel eigendom (IP) van websites te allen tijde en exclusief in handen van More-design. More-design verstrekt slechts het gebruiksrecht van Websites aan de opdrachtgever zolang deze telkens voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 13: Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. More-design verstrekt deze informatie, naam, adres, emailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien More-design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. More-design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat More-design is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien More-design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van More-design beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. More-design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van More-design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan More-design toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. More-design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: AVG/GDPR

 1. Elke website van More-design wordt AVG-proef opgeleverd.
 2. More-design integreert altijd een privacy en cookie beleid in de website.
 3. In de context van de AVG kan More-design nooit als ‘Verantwoordelijke’ worden aangemerkt; slechts als ‘Verwerker’. Mochten er, in het kader van de Ontwikkeling en/of Onderhoud van de Website, persoonsgegevens in het spel zijn, dan is More-design bereid hiervoor een ‘Verwerkersovereenkomst’ te onderteken.